Сыныптан тыс с шаралар сценарий

Есм?рат Г?лсінай

Химия п?ніні? м??алімі

Шы?ыс?аза?стан облысы

Жарма ауданы

Жа?а?зен ауылы

"К. Шакенов атында?ы орта мектебі"КММ

Саба?ты? та?ырыбы: "Химия ХХІ?асыр к?шбасшысы" сыныптан тыс іс-шара 
П?ні:Химия 
Сыныбы: 8 «А», «?»
Саба?ты? ма?саты: 
а)білімділік: Жалпы химиядан ал?ан білімдерін жина?тап, ж?йелеп,?з бетімен е?бектенуге,іскерліктерін арттыру?а да?дыландыру, одан?рі п?нге деген?ызы?ушылы?тарын арттыру 
?)дамытушылы?: с?ра? тапсырмаларын, логикалы? с?ра?тар?ою ар?ылы ой-?рісін ке?інен дамыту. 
б)т?рбиелік: білімділік пен дамытушылы?ты байланыстыра отырып, жылдамды??а,  ??ыптылы??а, тазалы??а, адамгершілікке, т?рбиелеу. 
Саба?ты? т?рі: сайыс, жарыс
 

Саба?ты? барысы:

Ойынны? ж?ру барысы: І?йымдастыру б?лімі
О?ушыларды белгіленген орындарына отыр?ызу,?діл-?азылар ал?асын белгілеу, барлы??атысушыларды? назарын аудару.


ІІ Кіріспе б?лім
М??алімні?  кіріспе с?зі:
Ойынны? ма?саты мен шарттарымен, ойын?а?атысатын топтар мен?діл-?азылар??рамымен таныстыру.
ІІІ Негізгі б?лім
Ойын кезе?дері:
1. «?ш?ыр ойдан?тымды жауап»
2. «Кім ал?ыр?»
3. «Ой?оз?ау»
4. «Адас?ан нысандарды с?йкестендіру»
5. «Тап?ыр болса?, талас жо??»
6. «Е?, е?.»
7. Жылдамды?пен шешпек жол
8. «Кім  ?т?ыр ойлы?»


ІІІ?орытынды б?лім
Сайысты??орытындысын шы?ару;
?діл?азылар?а с?з беру;
Сайыс?а?атысушы топтарды марапаттау


              Барысы: 
Армысыздар аяулы?стаздар,??рметті о?ушылар,?адірлі?она?тар! 8 «?» сыныбыны??йымдастыруымен бол?алы отыр?ан «Химия ХХІ?асыр к?шбасшысы » атты интеллектуалды? ойынына?ош келді?іздер! Б?гінгі ойынымызды? ж?ру барысымен таныстыра кетейін: Ойын 8 кезе? бойынша?теді. 
Ойын?а сыныптан 2 топ?атысады.

Ж?ргізуші: 
Білім деген биік шы?, 
Ба?ыт?а сені жеткізер. 
Білім деген а?ылшы?, 
?иынды?тан жеткізер 
Жасты?ты? оты?айдасы?. 
Ж?ректі т?ртіп?оз?амай, 
?ылымны? біліп пайдасын. 
Д?ниені? к?ркін болжамай, 
?р топ?а 5 с?ра?тан?ойылады д?рыс жауап берген с?ра??а бір балл?ойылады.

1. «?ш?ыр ойдан?тымды жауап»

І топ?а арнал?ан с?ра?тар:

1.?андай элемент алдымен к?нде,содан со? жерде ашылды.(гелий) 
2.?андай элементтер?алыпты жа?дайда с?йы? к?йде кездеседі(бром) 

3. Натриді? салыстырмалы атомды? массасы?андай?
4.?ш т?рлі к?йде кездесетін зат (су)
5. Адам а?засында?андай элементті? жетіспеуінен тісжегі ауруы (кариес) пайда болады? (фтор)

6. Темекіні???рамында?ы алкалоид (никотин) 

ІІ топ?а арнал?ан с?ра?тар:
1.Планетамызда к?п тарал?ан элементтер (сутек,гелий) 
2. Адам?а таза, дистилденген су ішуге пайдалы ма (жо?) 
3.?андай метал болаша?ты? металы деп аталады (алюминий) 

4. Адам бойыны??суіне?сер ететін химиялы? элемент? (мырыш)
5. С?йекті?аптайтын элемент? (кальций)

6. Адамзат баласы?андай элементті ал?аш?ндірді (мыс) 
 

2. «Кім ал?ыр?»т?мендегі берілген формулалар ішінен оксидтерді?, негіздерді?,?ыш?ылдарды? ж?не т?здарды? формуласын теріп жазы?дар, оларды? аттарын ата?дар.

СаО, КОН, Р2О5, АІ(ОН)3, НСІ, СаСІ2, АІ2(SO4)3, NaCI,ZnO, H2SO4, BaO, Cu(OH)2,

3.  «Ой?оз?ау» Б?л кезе?де та?та?а бірнеше?ріптер беріледі, соны пайдаланып химиялы? элемент атауларын??растыру. 2 минут беріледі.?р д?рыс жауап?а 1?пай.


Й    И    Л    Ж   Г   Н   Е   З   А   М   Р    О   Б   Т
(БОР, АЗОТ, АРГОН, НЕОН, БРОМ, ТИТАН, НАТРИЙ, МАГНИЙ, БАРИЙ, ГАЛИЙ, ГЕРМАНИЙ, РЕНИЙ, ГЕЛИЙ)

4. «Адас?ан нысандарды с?йкестендіру»
Na                        кальций

Ca                        к?кірт

N                          фтор

CI                        азот

F                          натрий

S                          хлор
5. «Тап?ыр болса?, талас жо??»

1.    . + НСІ = АICI3 + H2

2.     BaO + HNO3 = … + H2O

3.     Mg(OH)2 +  … = MgSO4 + H2O

4.     Fe(OH)2 = …  + H2O

5.     Na + … = NaCI + H2

6.     AI2O3   +  H2SO4 = AI2(SO4)3 +   …

6.«Е?, е?.» 1 минут
1. е? адам а?засына?ажетті зат – су
2. е? ауада?ы к?п зат – азот
3. адам онысыз тіршілік ете алмайды – ауа
4. е? таби?атта?ы же?іл зат – ауа
5. е? бірінші орналас?ан элемент – сутегі
6. е? же?іл металл – литий
7. е? ауыр металл – осмий 
8. е? тез бал?итын металл – цезий 
9. е??иын бал?итын металл – вольфрам 
10.?анны???рамында кездесетін металл – темір
11. е? к?п?нерк?сіпте?олданылатын металл – темір 
 

7. Жылдамды?пен шешпек жол

1)Р→Р2О5→ НРО4→Са3(РО4)2

2) Ва →ВаО→ Ва(ОН)2 →ВаSO4


8.«Кім?т?ыр ойлы?» 3 минут актуалдау ойыны. (ж?мба?)

 1. Бірінші б?лігім к?п емес, екінші б?лігімтілсіз жау.(азот)
 2. Бірінші б?лігім «алда кел» деген б?йры? рай, екінші б?лігімсан есім,?зі шипалы газ.(озон).
 3. Бірінші б?лігі «тас?ын су», екінші б?лігі «мал??ла?ына» салынатын белгі.?зі химиялы? элемент. Ойла?даршы, б?л?ай элемент? (селен)
 4. Бірінші буыны «?абылда» деген с?зоді? ма?ынасын білдіреді, екінші буыны «шараппен улану» деген ма?ынада,?зі улы т?з. (алмас).
 5. Бірінші б?лігі денеге?абыллдайтын с?ра?, екінші б?лігі сан есім,?зі химиялы? элемент. Ойла?даршы б?л?ай элемент?(неон)
 6. ?зі химиялы? элемент, егер «ан»?осымшасын жал?аса?ысты??а?арлы к?ндерін есі?е т?сіреді, б?л?ай элемент? (бор-ан)
 7. ?зі химиялы? элемент, егер ал?аш?ы?рпін алып тастаса?, шаруашылы? заттарын салатын ыдыс?а айналады. Б?л?ай элемент?
 8. Жазылуым бойынша о?ыса? элементпін, керісінше о?ыса??ткізгішпін. (мыс)
 9. Ал?аш?ы к?мекке пайдаланатын бейметалл? (йод)
 10. Тірі а?ызалар онсыз?мір с?ре алмайтын газ. (оттегі).
 11. ?анны???рамында?ы металл? (темір).
 12. Адам а?засында?андай элементті? жетіспеуінен тісжегі ауруы (кариес) пайда болады? (фтор)

 

Химияны о?у парыз?ркімге                    
О?иды оны сыныптан тыс с шаралар сценарий барлы? елде,?р тілде
Химияны о?ы?дар?р б?лімін,
Кездесер ол алдары?нан?р к?нде,- деп кезекті?діл?азы ал?аларына с?з кезегін береміз. 
?орытындылау.

Просмотр содержимого документа
«Химия п?нінен сыныптан тыс іс-шара. 8-сынып»

Есмұрат Гүлсінай

Химия пәнінің мұғалімі

Шығыс Қазақстан облысы

Жарма ауданы

Жаңаөзен ауылы

"К. Шакенов атындағы орта мектебі"КММ

Сабақтың тақырыбы: "Химия ХХІ ғасыр көшбасшысы" сыныптан тыс іс-шара 
Пәні:Химия 
Сыныбы: 8 «А», «Ә»
Сабақтың мақсаты: 
а)білімділік: Жалпы химиядан алған білімдерін жинақтап, жүйелеп,өз бетімен еңбектенуге,іскерліктерін арттыруға дағдыландыру, одан әрі пәнге деген қызығушылықтарын арттыру 
ә)дамытушылық: сұрақ тапсырмаларын, логикалық сұрақтар қою арқылы ой-өрісін кеңінен дамыту. 
б)тәрбиелік: білімділік пен дамытушылықты байланыстыра отырып, жылдамдыққа, ұқыптылыққа, тазалыққа, адамгершілікке, тәрбиелеу. 
Сабақтың түрі: сайыс, жарыс

Сабақтың барысы:

Ойынның жүру барысы: І Ұйымдастыру бөлімі
Оқушыларды белгіленген орындарына отырғызу, әділ-қазылар алқасын белгілеу, барлық қатысушылардың назарын аудару.


ІІ Кіріспе бөлім
Мұғалімнің кіріспе сөзі:
Ойынның мақсаты мен шарттарымен, ойынға қатысатын топтар мен әділ- қазылар құрамымен таныстыру.

ІІІ Негізгі бөлім
Ойын кезеңдері:
1. «Ұшқыр ойдан ұтымды жауап»
2. «Кім алғыр?»
3. «Ой қозғау»
4. «Адасқан нысандарды сәйкестендіру»
5. «Тапқыр болсаң, талас жоқ?»
6. «Ең, ең...»
7. Жылдамдықпен шешпек жол
8. «Кім ұтқыр ойлы?»


ІІІ Қорытынды бөлім
Сайыстың қорытындысын шығару;
Әділ қазыларға сөз беру;
Сайысқа қатысушы топтарды марапаттау


Барысы: 
Армысыздар аяулы ұстаздар, құрметті оқушылар, қадірлі қонақтар! 8 «Ә» сыныбының ұйымдастыруымен болғалы отырған «Химия ХХІ ғасыр көшбасшысы » атты интеллектуалдық ойынына қош келдіңіздер! Бүгінгі ойынымыздың жүру барысымен таныстыра кетейін: Ойын 8 кезең бойынша өтеді. 
Ойынға сыныптан 2 топ қатысады.

Жүргізуші: 
Білім деген биік шың, 
Бақытқа сені жеткізер. 
Білім деген ақылшың, 
Қиындықтан жеткізер 
Жастықтың оты қайдасың. 
Жүректі түртіп қозғамай, 
Ғылымның біліп пайдасын. 
Дүниенің көркін болжамай, 
Әр топқа 5 сұрақтан қойылады дұрыс жауап берген сұраққа бір балл қойылады.

1. «Ұшқыр ойдан ұтымды жауап»

І топқа арналған сұрақтар:

1.Қандай элемент алдымен күнде,содан соң жерде ашылды.(гелий) 
2.Қандай элементтер қалыпты жағдайда сұйық күйде кездеседі(бром) 

3. Натридің салыстырмалы атомдық массасы қандай?
4. Үш түрлі күйде кездесетін зат (су)
5. Адам ағзасында қандай элементтің жетіспеуінен тісжегі ауруы (кариес) пайда болады? (фтор)

6. Темекінің құрамындағы алкалоид (никотин) 

ІІ топқа арналған сұрақтар:
1.Планетамызда көп таралған элементтер (сутек,гелий) 
2. Адамға таза, дистилденген су ішуге пайдалы ма (жоқ) 
3. Қандай метал болашақтың металы деп аталады (алюминий) 

4. Адам бойының өсуіне әсер ететін химиялық элемент? (мырыш)
5. Сүйекті қаптайтын элемент? (кальций)

6. Адамзат баласы қандай элементті алғаш өндірді (мыс) 

2. «Кім алғыр?»төмендегі берілген формулалар ішінен оксидтердің, негіздердің, қышқылдардың және тұздардың формуласын теріп жазыңдар, олардың аттарын атаңдар.

СаО, КОН, Р2О5, АІ(ОН)3, НСІ, СаСІ2, АІ2(SO4)3, NaCI,ZnO, H2SO4, BaO, Cu(OH)2,

3. «Ой қозғау» Бұл кезеңде тақтаға бірнеше әріптер беріледі, соны пайдаланып химиялық элемент атауларын құрастыру. 2 минут беріледі. Әр дұрыс жауапқа 1 ұпай.


Й И Л Ж Г Н Е З А М Р О Б Т
(БОР, АЗОТ, АРГОН, НЕОН, БРОМ, ТИТАН, НАТРИЙ, МАГНИЙ, БАРИЙ, ГАЛИЙ, ГЕРМАНИЙ, РЕНИЙ, ГЕЛИЙ)

4. «Адасқан нысандарды сәйкестендіру»
Na кальций

Ca күкірт

N фтор

CI азот

F натрий

S хлор
5. «Тапқыр болсаң, талас жоқ?»

 1. ... + НСІ = АICI3 + H2

 2. BaO + HNO3 = … + H2O

 3. Mg(OH)2 + … = MgSO4 + H2O

 4. Fe(OH)2 = … + H2O

 5. Na + … = NaCI + H2

 6. AI2O3 + H2SO4 = AI2(SO4)3 + …

6.«Ең, ең...» 1 минут
1. ең адам ағзасына қажетті зат – су
2. ең ауадағы көп зат – азот
3. адам онысыз тіршілік ете алмайды – ауа
4. ең табиғаттағы жеңіл зат – ауа
5. ең бірінші орналасқан элемент – сутегі
6. ең жеңіл металл – литий
7. ең ауыр металл – осмий 
8. ең тез балқитын металл – цезий 
9. ең қиын балқитын металл – вольфрам 
10. қанның құрамында кездесетін металл – темір
11. ең көп өнеркәсіпте қолданылатын металл – темір 

7. Жылдамдықпен шешпек жол

1)Р→Р2О5→ НРО4→Са3(РО4)2

2) Ва →ВаО→ Ва(ОН)2 →ВаSO4


8.«Кім ұтқыр ойлы?» 3 минут актуалдау ойыны. (жұмбақ)

 1. Бірінші бөлігім көп емес, екінші бөлігімтілсіз жау.(азот)

 2. Бірінші бөлігім «алда кел» деген бұйрық рай, екінші бөлігімсан есім, өзі шипалы газ.(озон).

 3. Бірінші бөлігі «тасқын су», екінші бөлігі «мал құлағына» салынатын белгі. Өзі химиялық элемент. Ойлаңдаршы, бұл қай элемент? (селен)

 4. Бірінші буыны «қабылда» деген сөзодің мағынасын білдіреді, екінші буыны «шараппен улану» деген мағынада, өзі улы тұз. (алмас).

 5. Бірінші бөлігі денеге қабыллдайтын сұрақ, екінші бөлігі сан есім, өзі химиялық элемент. Ойлаңдаршы бұл қай элемент?(неон)

 6. Өзі химиялық элемент, егер «ан» қосымшасын жалғаса қыстың қаһарлы күндерін есіңе түсіреді, бұл қай элемент? (бор-ан)

 7. Өзі химиялық элемент, егер алғашқы әрпін алып тастасаң, шаруашылық заттарын салатын ыдысқа айналады. Бұл қай элемент?

 8. Жазылуым бойынша оқысаң элементпін, керісінше оқысаң өткізгішпін. (мыс)

 9. Алғашқы көмекке пайдаланатын бейметалл? (йод)

 10. Тірі ағызалар онсыз өмір сүре алмайтын газ. (оттегі).

 11. Қанның құрамындағы металл? (темір).

 12. Адам ағзасында қандай элементтің жетіспеуінен тісжегі ауруы (кариес) пайда болады? (фтор)

Химияны оқу парыз әркімге
Оқиды оны барлық елде, әр тілде
Химияны оқыңдар әр бөлімін,
Кездесер ол алдарыңнан әр күнде,- деп кезекті әділқазы алқаларына сөз кезегін береміз. 

Қорытындылау.


Источник: https://kopilkaurokov.ru/himiya/meropriyatia/khimiia-p-ninien-synyptan-tys-is-shara-8-synyp

Поделись с друзьямиРекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Химия п?нінен сыныптан тыс іс-шара. 8-сынып - химия, мероприятия Цветы с птицами тату значение

Сыныптан тыс с шаралар сценарий Химия пнінен сыныптан тыс іс-шара : «Химиялы рмек» Трбие. kz
Сыныптан тыс с шаралар сценарий Ашы сабатар сайты - Сыныптан тыс жмыс - Сыныптан тыс
Сыныптан тыс с шаралар сценарий География сыныптан тыс іс-шаралар студенттерді
Сыныптан тыс с шаралар сценарий Сыныптан тыс іс-шара » Білімділер порталы
Сыныптан тыс с шаралар сценарий Сыныптан тыс іс шара » Білімділер сайты
Сыныптан тыс с шаралар сценарий Сыныптан тыс іс-шаралар
Сыныптан тыс шаралар Cached Бизнес план производство лака для ногтей Загадки про цветы - Детские загадки с ответами - Загадки Конкурсы для дошкольников - Образовательный Центр Лучшее

ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ